Art of Hosting – DNA?

Art of Hosting on enemmän kuin työkalupakki, se on yhteisluomisen filosofia, jonka alle voi sijoittaa lukuisia osallistavia menetelmiä. Se tarjoaa käytännöllisiä portteja, jotka mahdollistavat yhdistymistä yksilössä, yhteisössä ja yhteiskunnassa. Lähtökohtana on yhteys itseen, muihin ja yhteiseen viisauteen, lopuksi sen näkyväksi tekemistä. Prosessien vaiheet vaikuttavat siihen, millaisia osallistavia työkaluja käytetään.

Osaksi tämä kaikki on näkyvää, ja tuottaa näkyviä lopputuloksia kuten tapahtumia, kokouksia, koulutuksia ja opetusmateriaalia ja muuta näkyvää sadonkorjuuta, mutta suuri osa työstä on myös näkymätöntä: syntyy verkostoja, yhteisöllisyyttä, ihmisten välisiä yhteyksiä, muutosta, luottamusta. Suunnitteluprosessit kattavat sekä näkymättömän että näkyvän puolen. Elämme yhteisessä kentässä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta kuten hyvässäkin rakennuksessa, myös Art of Hosting-filosofiassa on vankka ja selkeä perusta ja juuret, josta hyvä pääsee kasvamaan.

community_hands_and_earth (1)                                                                              

Neliulotteinen johtaminen  – Four Fold Practice

Perustana on neliulotteisen johtamisen käsite, josta muut osatekijät (prosessien suunnittelu, osallistavan työkalut, sadonkorjuu) kumpuavat. Johtamisen kokonaisuus koostuu neljästä ns. holonista: johtamisen elementeistä, jotka ovat itsenäisiä, mutta jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Jokaisen ulottuvuuden välissä on aaltomainen siirtymävaihe, joka on yhtä lailla tärkeä: edellinen ulottuvuus edesauttaa seuraavan ulottuvuuden ominaisuuksien vahvistumista. Samalla eri ulottuvuuksien keskinäinen painotus etsii jatkuvasti tasapainoa sen suhteen, mitä ominaisuuksia prosessi kutsuu esiin. Johtamismallia voi pitää myös oman kasvun polkuna. 

1. Itsensäjohtaminen: miten olet läsnä?

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ulkoisessa ja sisäisessä maailmassa ei ole erillisiä seinämiä. Maailma on monen asian todellisuus ja jokaisella on merkitystä. Miten tasapainoisesti olet itsessäsi? Millaisessa sisäisessä asennossa saavut paikalle? Miten tulet läsnäolevaksi silloinkin, kun paineinen ja stressaava tilanne uhkaa jalat alta, tunteet ja ajatukset muualle?

Millaista sisäistä dialogia sinussa tapahtuu? Onko omaan latautumiseesi tarpeeksi aikaa? Kuunteletko kehosi viestejä? Meditoitko, vaellatko metsässsä, tanssitko, kirjoitatko? Miten toimit, kun meno muuttuu hektiseksi ja yllätykselliseksi?

Fasilitaattori on alusta, jonka tehtävänä on tarjota mahdollisimman otolliset olosuhteet yhteiselle prosessille. Se mikä pyrkii tapahtumaan pääsee tapahtumaan. Avoin ja rento asenne auttavat paljon: viaton ihmettely yhteisen tarkoituksen äärellä edesauttaa avoimen asenteen nostamista myös osallistujissa. Hyvän olon ja avoimen sisäisen asennon säilyttäminen ovat jatkuva tietoisuuden kasvun pikatie.

Origin68-Human-Being-T-Shirt1

Silta itsensäjohtamisesta kohti osallistumista rakentuu tietoisen oppimishalun ja lapsenomaisen uteliaisuuden säilyttämisen kautta. Välillä osallistumisen ja keskusteluiden houstaamisen roolit voivat mennä päällekkäin.

2. Osallistuminen: miten olet läsnä ja osallistut?

Osallistuminen on olemista yhteisen tarkoituksen äärellä. Miten vaikutan kokonaisuuteen? Rakennanko tarkoitusta ja tuenko muiden läsnäoloa? Miten oma tasapainoni vaikuttaa osallistumiseeni ja muiden osallistumiseen? Kuinka hyvin olen läsnä ja kuulen ja ymmärrän muiden ajatuksia ja kokemuksia?

Halu oppia ja uteliaisuus ovat hyviä keinoja saada sisäinen tuomitsija hiljenemään. Avoimuus ja rehellisyys auttavat pysymään yhteisen tarkoituksen äärellä. Tietoinen kuuntelu ja läsnäolo helpottavat myös sen tunnistamista, milloin keskustelussa tapahtuu merkittävä käänne ja on hyvä pysähtyä tai kysyä lisää.

Siirtymävaihe osallistumisesta keskusteluiden fasilitoimiseen vaatii pelon voittamista, luottamista yhteiseen kannattelun voimaan. Fasilitaattori ei ole koskaan yksin. Osallistujat ovat myös keskustelujen kannattelijoita. 

3. Keskusteluiden kannattelu ja fasilitointi: miten luot tilan, jossa osallistujat voivat rentoutua ja venyä uusien ajatusten äärelle? Millaista menetelmä- ja prosessiosaamista sinulla on käytössäsi?

Tekemällä oppii. Luottamus itseä ja muita kohtaan vahvistuu; luotat että osaat ja opit luottamaan ihmisten ainutkertaisuuteen. He tuottavat viisautta, joka syntyy yhteisen ajattelun tuloksena.

Ryhdy fasilitoimaan keskusteluja, kun olet valmis. Se voi aluksi tuntua hyppäykseltä avantoon. Olet tekemisissä prosessien peruselementin kanssa,  kaaoksen ja järjestyksen välitilan, jossa usein tapahtuu jotain yllättävää.

Opit lisää teoriaa ja sovellat työkaluja käytäntöön. World Cafe, Open Space, piiri, arvostava haastattelu, kollektiivinen tarinankerronta, yhteisluovat suunnitteluprosessit, systeeminen ajattelu. Prosessien ja sadonkorjuun suunnittelun eri vaiheet tulevat tutummiksi. Näet prosesseja moniulotteisemmin ja erotat niistä vivahteita ja vaiheita. Tunnistat ajassa liikkuvien kysymysten ituja. Kaiken ohella sinä opit jatkuvasti jotain – itsestäsi ja muilta.

Fasilitaattorin kasvu kohti yhteisluovaa työskentelyä vahvistaa kykyä nähdä kollegojen erilaisia vahvuuksia siten, että ne tulevat esiin ja hyödynnetyiksi. Merkittävien kysymyksien tunnistaminen ja rohkeus niiden esiinnostamiseen vahvistuu. 

Learning Village Copenhagen

4. Yhteisluominen: miten luot merkityksellisiä keskusteluita yhdessä muiden fasilitaattorien kanssa? Miten tuet toisten vahvuuksia ja vahvistat yhteistä kannattelua ja ajattelua?

Art of Hosting- prosessit perustuvat yhteistyöhön; fasilitaattoreita on aina enemmän kuin yksi.  Suurin harjoitus onkin fasilitoida ja tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa.

Miten olet osa oppivaa yhteisöä ja tuet viisaan yhteisön syntymistä? Siihen sisältyy kaikki: itsensä johtaminen, osallistuminen, muiden houstaajien kannustus ja tukeminen, toisten vahvuuksien näkeminen ja sitä kautta oppivan yhteisön rakentaminen.

Erillisistä minä-olennoista tulee me-olento.  Mahdollistamme yhteisön täyden potentiaalin. Yhteinen tie antaa paljon. Itsenstä johtamista, tasapainoilua, kuuntelua ja rohkeutta. Parhaimmillaan jokainen voi “levätä” yhteiskannattelun tilassa ja suunnata energiansa siihen, mikä tuntuu oikealta. Yhteiskannattelu on myös haaste: mitä tapahtuu ytimessä, heijastuu kokonaisuudessa. Jos fasilitaattoritiimi on ristiriitainen, se vaikuttaa myös lopputulokseen.

Kannattelun kautta fasilitaattorit tukevat tietoisemman yhteisön syntymisessä. Parhaimmillaan siitä tulee viisas, itseään kuunteleva yksikkö. Se luottaa kokonaisuuteen, osaa purkaa jännitteitään luovasti, ilmaisee ajatuksiaan ja käyttää resurssejaan viisaasti.

Sitoutuminen omaan kasvuun on merkittävä perusta myös vahvemmalle yhteistoiminnalle. Ensimmäisen ja neljännen “holonin” – itsensäjohtamisen ja oppivan yhteisön luomisen välillä – tapahtuu tiivistymistä. Yhteisluominen erilaissa kokoonpanoissa toteutuu harmonisemmin. Palvelutehtävä paremman kokonaisuuden luomiseksi on yhteistyön suurin tarkoitus: persoonat hioutuvat ja vahvistavat yhteistä viisautta.

IMG_4151

Kolme asiaa tapahtuu kaiken aikaa: harjoittelu yhdistyy teoriaan ja osallistavien työkalujen käyttöön.

Yhteinen tarkoitus toimii kompassina

Yhteisten prosessien tärkeitä elementtejä ovat roolittomuus ja kokonaisuuden kannalta parhaan mahdollisen suunnan löytäminen. Jokainen prosessi on räätälöity. Tekemisen tärkein motiivi on kokonaisuutta palveleva tarve ja siitä kumpuava tarkoitus. Ihmisverkostot syntyvät kaikkia yhdistävän tarpeen ympärille. Kompleksisessa ja itseorganisoituvassa ympäristössä yhteydet voivat olla yllättäviä ja luoda nopeastikin erilaisia yhteistyöprosesseja. Ne myös tuottavat sellaisia ratkaisuja, joita hierarkkinen järjestelmä ei löytäisi. Perinteisen roolijaon sijaan etsitään yhteistä viisautta, jossa jokaisella osallistujalla on tasavertainen merkitys. Inspiraatio ja innostus ovat tärkeimpiä suunnannäyttäjiä.

Art of Hosting-fasilitaattorit pyrkivät kuuntelemaan sitä, mikä on jo syntymässä ja tekemään sen näkyväksi. Yhteisluodun suunnittelun kautta etsitään yhteisön tarvetta parhaiten palveleva tarkoitus, luodaan sille osallistava prosessi ja tehdään syntyvä sadonkorjuu näkyväksi. Jokaisella osallistujalla on yhtä suuri merkitys viisaan lopputuloksen syntymiseen.

Prosessien tietoinen rakentaminen

Fasilitointiprosessi kattaa suunnan, jota kohti ollaan menossa. Lopputulosta ja tarkkaa tavoitetta ei sen sijaan sanallisteta, jotta sen minkä pitää tapahtua, voi toteutua ilman rajoittavia oletuksia. Tarkoituksen löytäminen on pientä sipulinkuorintaa, sillä usein tarpeiden joukko osoittaa todellisen tarkoituksen ja suunnan vasta, kun ne on yksilöity tai niitä katsellaan eri näkökulmista. Art of Hosting-ajattelussa pyritään kurkistamaan verhon taakse, löytämään sellainen tarkoitus, joka yhdistää tarpeet ja voidaan muokata eri viiteryhmiä koskettavan kysymyksen muotoon.

Prosessien tietoinen rakentaminen syntyy yhteisluovan suunnitteluprosessin kautta, johon Art of Hosting tarjoaa hyviä työkaluja. Suunnitteluprosessi on samalla myös oppimismatka sekä fasilitaattorien että prosessin asianomistajien kesken. Kaikessa työskentelyssä, sekä suunnittelussa että fasilitointitapahtumassa, on aina avaava, emergentti ja sulkeva vaihe. Lopullinen paletti eri vaiheisiin soveltuvista menetelmistä valitaan mahdollisimman lähellä itse tapahtumaa, jotta yhteisluovan prosessin eri elementit ovat tulleet näkyviksi. Menetelmien valinnassa huomioidaan ennen kaikkea prosessin tarpeet, tarkoitus ja osallistujia parhaiten palveleva sadonkorjuu.

Vuorovaikutus ja dialogi:                                                                                  
Mihin kiinnität huomiota? Miten ilmaiset ajatuksiasi? 

Jotta asiat voisivat löytää kokonaisuuden kannalta parhaan suunnan, tapahtuu kohtaamisia ja keskusteluja. Fasilitaattori rakentaa tätä näkymätöntä kenttää kommunikointinsa ja läsnäolonsa kautta. Sanojen merkitys on suuri. Toisaalta mikään ei kuulosta aidolta, ellei siinä ole sisältöä ja sydäntä mukana. Oikeita sanoja ei voi opetella, sisäinen todellisuus heijastuu olemiseen.

Etsimme hyvää ja kiinnitämme huomiota siihen, mikä toimii ja tuottaa hyvän lopputuloksen. Sisäinen asento on arvostava, utelias ja oppiva. Rehellisyys, avoimuus ja rohkeus sanoittaa vaikeitakin asioita auttaa kokonaisuutta. Varjojen rakentava nostaminen valoon tarjoaa positiivista muutosvoimaa.

Itsensä johtamisen merkitys on jatkuvasti tärkeässä roolissa: millaisessa sisäisessä asennossa saavun paikalle ja kannattelen keskustelua?

Piirityöskentelyn kolmea ohjetta voi pitää kaikessa kommunikoinnissa hyvinä ohjenuorina:

puhu tietoisesti, tapahtuman tarkoitus huomioiden

keskity kuuntelemiseen

huolehdi kokonaisuuden hyvinvoinnista

FullSizeRender (32)

Kuvat:

Kirsi Joenpolvi                                                                                                                                      Learning Village Copenhagen 2012

Kansainvälinen Art of Hosting-verkosto

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s